Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2013

Ale ciekaw jestem, jak można chcieć czegoś naprawdę, kiedy już raz się wie, że i tak "zawsze będzie czegoś ci brak"
— S. Mrożek Dziennik Tom 1 1962-1969
Reposted fromtsylvvia tsylvvia
Od pewnego czasu śpię w dziwny sposób. Tylko jeżeli kładę się do łóżka pijany, zasypiam od razu i bez żadnych snów. Ponieważ pijaństwo rzadko się teraz zdarza, więc można powiedzieć, że normalnie mój sen jest rodzajem maszyny, do której wieczorem wrzuca się przeżycia świadome, a przez całą noc ona je mieli i układa na swój tajemniczy, niemniej uporządkowany sposób, według niewiadomego mi systemu
— S. Mrożek Dziennik Tom 1 1962-1969
Reposted fromtsylvvia tsylvvia
2387 55dc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl